Field Trial

 

A Retriever fajtához tartozó mezei munkavizsgára  (Field Trial)
vontkozó nemzetközi szabályzat
(angol jellegű vadászvizsga, 2000. áprilisi módosított változat)

 

CÉL
 

A retriever a vadász nélkülözhetetlen segítőtársa a lövés után. A lövés utáni vizsgák célja a legjobb kutyák kiválogatása, melyeknek igazi hajlamuk van a lelőtt vad felkutatására, jó vérmérséklettel rendelkeznek, használják retrieverspecifikus jelölőképességüket és szaglóérzéküket, tetterőt mutatnak, és kíméletesen apportíroznak. A felvezető ráhatását csak e tulajdonságok olyan nélkülözhetetlen kiegészítőjének kell tekinteni, melynek célja a kutyát a helyén, vagy a felvezető melletti futása közben nyugodtan tartani, ill. a parancsok engedelmes végrehajtására ösztönözni, hogy mindenképpen hagyja magát irányítani, amikor a vad nem láthatóan esett el. 

RENDEZÉS

Az F. C. I 1976. évi innsbrucki közgyűlésén hozott határozattal összhangban (az F. C. I. kizárólag az élő vad alkalmazásával lebonyolított vizsgán adja ki a C.A.C.I.T.- ot), a C.A.C.I.T.- versenyeket csak valódi vadásznapokon, a kutya jelenlétében lelőtt igazi vad felhasználásával lehet rendezni. Kivételt képez a vízi verseny, mely, mint mesterséges próba kerülhet megrendezésre (ld. A 16. pontot).
 
A vizsgákat a F.C.I. által elismert szervezetekhez csatlakozott egyesületek bonyolítják le. A vadászbérlőkkel egyetértésben a rendezők mindent megtesznek, ami e vizsgák sikeres lebonyolításához szükséges. Felelősek az érvényes szabályzat betartásáért. A lövészeket a rendezők vagy a vendéglátó vadásztársaság jelöli ki.  
 
Mezei versenyek hajtóvadászat közben, – ennek során a kutyák a helyszínen ülve maradnak-, vagy hajtás közben – ennek során a kutyák a hajtók vonalában, a felvezető mellett haladnak („Walk-up”) – tarthatók. Kívánatos, hogy a kutyákat a hajtóvadászat és a vonalban haladás alkalmazásával, valamint vízben is próbára tegyék (ld. 16. pontot).
a) „Walk-up” közben a bírók, a felszólított kutyák és felvezetőik, valamint a lövészek (bíróként legalább egy) egy vonalban haladnak előre. A vad lelövése után a vonal megáll. A bíró utasítására a vad megkeresésére és visszahozására egy kutyát előreküldenek.
b) Hajtóvadászat alkalmával a bíró utasítására a kutyákat úgy ültetik le, hogy a lehető legjobb lehetőségük legyen a vad jelzésére. A bírók döntik el. Hogy mikor kell a kutyákat apportírozás végett a lelőtt vadhoz küldeni, élettelen vad esetén erre rendszerint a hajtás végén kerül sor.
c) A verseny kiírásában meg kell említeni, hogy ellenőrzik-e a vízben végzett munkát is, továbbá, hogy be kell-e mutatniuk a résztvevőknek az érvényes szabályzat 16. pontja szerinti igazolást.

LEBONYOLÍTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

Ami a lebonyolításra vonatkozó rendelkezéseket illeti, az egyes országokban érvényes szabályokat kell alkalmazni, feltéve, hogy nem ellentétesek az F.C.I. előírásaival.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

Csak a programban felsorolt fajtiszta kutyák vehetnek részt. A kutyáknak az F.C.I. által elfogadott törzskönyvben, vagy az  F.C.I.- hez csatlakozott ország valamely pótnyilvántartásában kell szerepelniük. 
 
A C.A.C.I.T.- vizsgákon bármilyen korú kutya részt vehet. Ennek ellenére a részvétel szükség esetén a már minősítést kapott kutyákra korlátozható (nemrég megszerzett címek).
Az erre vonatkozó feltételek:
a) E korlátozásokat a kiírásban előzetesen ismertetni kell
b) Országonként a korlátozott részvételű vizsgák és az évenként tervben vett C.A.C.I.T. -versenyek aránya legfeljebb 1:3 lehet. 
 
A vadászatra vonatkozó szigorú európai feltételek miatt a C.A.C.I.T.- versenyek résztvevőinek számát minden ország területének vadban való gazdaságának megfelelően korlátozhatja. Ez a kiírásban előzetesen ismertetni kell.  
 
A nevezéseket időben meg kell küldeni a szervezőbizottság titkárságának. A nevezési határidőt a kiírásban teszik közzé. A rendezőknek azt javasolják, hogy a kiíráshoz mellékeljenek nevezési lapot, mely tartalmazza a startlistához (résztvevői program) szükséges adatokat: a kutya hivatalos és használt utónevét, fajtáját, ivarát, törzskönyvi számát, teljesítményfüzetének számát, születési idejét, szüleinek nevét, tenyésztőjének nevét, tulajdonosának és felvezetőjének nevét és címét. 

 KIZÁRÓ OKOK

a) Nem vehetnek részt az F.C.I. –ből kizárt személy tulajdonában lévő kutyák. Az F.C.I.– hez csatlakozott valamely szervezetnek bármilyen összeggel, bármely okból tartozó személy tulajdonában lévő kutyákat is kizárják.
b) Tüzelő szukák jelenléte szigorúan tilos
c) A nevezési határidő után beérkezett nevezéseket már nem veszik figyelembe.
d) Nevezési díj nem kerül visszafizetésre, kivéve, ha a lemondás legalább 5 nappal a vizsga előtt megtörtént.
e) A nevezések csak akkor érvényesek, ha nevezési díjat is befizették.  A külföldi, nem az adott országban lakó résztvevők a nevezési díjat a vizsga megkezdése előtt, a helyszínen fizethetik be. Ez minden benevezett kutyára vonatkozik, függetlenül attól, hogy jelen vannak-e vagy sem, kivéve a d) pontban megjelölt eseteket.
f) A nevezési határidő után kutyával kapcsolatos módosítást nem fogadnak el.
g) Nem vehetnek részt harapós kutyák, fertőző betegségekben szenvedő kutyák, egyheréjű, vagy rejtett heréjű kutyák, az F.C.I. által el nem ismert szervezethez vagy egyesülethez tartozó személy tulajdonában lévő kutyák. 

A VERSENYEK ELHALASZTÁSA VAGY LEMONDÁSA
 

Ha a szervező bizottság sürgős okokból a rendezvény időpontjának módosításáról dönt, akkor erről az érintett résztvevőket tájékoztatni kell. A tulajdonosoknak joguk van a már befizetett részvételi díjat az értesítéséről számított 8 napon belül visszakövetelni. A vissza nem követelt díjak az új időpontra történő felhasználásra maradnak meg. A szervező bizottság fenntartja magának a jogot a vizsgák lemondására és a részvételi díjak visszafizetésére.

BÍRÓK
 

A bírókat a szervező bizottság nevezi ki. Az F.C.I. tagszervezeteinek hivatalos teljesítménybírói listájából választják ki őket. Nevüknek a nevezési határidő előtt a résztvevők rendelkezésére kell állnia, és szerepelnie kell a programban.
A bírók teljesen önállóan határozzák meg bírálási módszerüket. Mindazonáltal arra kérik őket, hogy tartsák magukat az érvényes szabályokhoz. A szervező bizottság fenntartja magának a jogot, az egész vizsga folyamán, vagy annak egy része alatt a kötelességeit teljesíteni nem tudó bíró leváltására. A bizottság más, alkalmasnak ítélt intézkedést is hozhat. 

RENDEZŐK (SEGÍTŐK)
 

A rendezőket a szervező bizottság nevezi ki. Feladatuk a bírók támogatása azáltal, hogy szólítják a kutyákat, és biztosítják a résztvevők és a nézők soraiban a szükséges rendet. 

A KUTYÁK FELVEZETÉSE
 

A felvezetőknek és a kutyáknak jelen kell lenniük a találkozóhelyen történő üdvözléskor, különben kizárják őket. Híváskor készenlétben kell lenniük, és a továbbiakban is folyamatosan a bírók rendelkezésére kell állniuk. A kényszerítő körülményektől eltekintve, a kutyákat a vizsga teljes időtartama alatt ugyanannak a személynek kell vezetnie. A KUTYÁK NEM TARTHATÓK PÓRÁZON, amíg rajtuk van a sor. A tulajdonos vagy felvezető nem tarthat a kezében semmilyen, a korrekcióhoz használható tárgyat. A vizsga folyamán a kutyák mindaddig nem viselhetnek semmilyen kényszerítő nyakörvet vagy bármilyen nyakörvet, amíg a bírónak vannak alárendelve. 
 
A verseny ideje alatt a kutya testi büntetése kizáráshoz vezet 
 
A vizsgán bármilyen korú kutyák részt vehetnek, szárnyas vadat és szőrmés vadat is kell vinniük. 

A KUTYÁK FELSZÓLÍTÁSA ÉS KIVÁLÁSA 

A szervező bizottság által történő sorsolás határozza meg az első turnus résztvevőinek sorrendjét. A kutyákat csoportosan, a kiosztott startszámok numerikus sorrendjének megfelelően vizsgáztatják. Amennyire lehetséges, nem vizsgáztatják együtt az ugyanazon személy tulajdonában lévő, vagy általa felvezetett kutyákat. A kutya mindaddig nem zárható ki, amíg két bíró nem minősítette, kivéve, ha kizáró hibát követett el. A bíróknak jogukban áll az egyik kutya számára lelőtt vadat egy másik kutyával elhozatni. A bírók dönthetnek a vizsga döntő futammal („run-off”) való befejezéséről. E végső kiválasztásra mindazokat a kutyákat felszólítják, amelyek még „kitűnő”-t kaphatnak. Mindegyiket egy sorba állítják, abban az esetben is, ha 3-nál több kutya van. A végső kiválasztást elvileg az összes bíró közösen értékeli. A végküzdelem azonos módon befolyásolja az eredményeket, mint az azt megelőző körök. A C.A.C.I.T. kiadásáért folyó verseny csak a C.A.C. – címet már elnyert kutyák között lehetséges. Egy poszton a szervezet által kijelölt két bíró bírál. A versenyt különálló vizsgaként bírálják el. A kutyák annyi apportfeladatot kapnak, amennyit a bírók szükségesnek tartanak. E verseny során elkövetett bármilyen hiba nem befolyásolja a már odaítélt C.A.C.- címet. A bírók eltekinthetnek az C.A.C.I.T.- cím odaítélésétől, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a végzett munka nem volt megfelelő.

VÍZBEN VÉGZETT MUNKA
 

Nem osztályozható a kutya, ha a vizsga folyamán nem apportált sikeresen mélyvízből. Ha nem áll rendelkezésre víz, akkor igazolni kell, hogy a kutya hivatalos vizsgán (országos vagy nemzetközi) sikeresen apportált vízből. Ezt a vadászati teljesítményfüzetben vagy (az alábbi minta szerint) okirattal kell igazolni. Ha az osztályozandó kutyákat a versenyen vízben nem vizsgáztatták, akkor mód van hideg vaddal történő mesterséges feladat végrehajtására. A vadat a feltételeknek megfelelően a vízben, vagy a túlsó parton kell elhelyezni. 
 
Az igazolást legalább két hivatalos bírónak kell aláírnia a ’kitűnő” vagy „nagyon jó”, illetve az ezekkel egyenértékű országos értékelés feltüntetésével.
Érvényességi idő: 2 év 
 
AZ F.C.I. ÁLTAL ELISMERT VEZETŐ SZERVEZET NEVE
Alulírottak (két hivatalos bírók) igazoljuk, hogy a ………… nevű, ……………………fajtájú, ……………ivarú, …………törzskönyvi számú kutya a …………-án, az ……………vadászati idényben a ………………………. egyesület  által megrendezett vizsgán a mélyvízben végzett, a vad riasztását és gyors apportírozását magába foglaló munkájáért ……………………minősítést kapott.
Aláírások: ……………… 

A MUNKA ÉRTÉKELÉSE
 

a) Az ideális retriever figyelmes, kitartó („steady”) és nyugodt, anélkül, hogy felvezetője figyelmét igényelné. Jól kell jeleznie a vadat, és hosszú ideig meg kell jegyeznie a vad elejtésének helyét. Apportra küldéskor kitartóan kell keresni, tetterőt kell mutatnia, jó szimattal és a vad felkutatására való képességgel kell rendelkeznie. Mindenféle terepen kell dolgoznia, a vizet haladéktalanul, bátorítás nélkül kell eltűrnie. Úgy dolgozik, hogy kedvébe járjon felvezetőjének („will to please”), kapcsolatot tart vele, de anélkül, hogy függőségbe kerülne tőle. Megtalálás után a vadat gyorsan, kifogástalanul és kíméletes fogással kell elhozni, és korrekten kell átadnia. 
 
b) SÚLYOS HIBÁK: (korábbi szöveg szerinti sorrend)
- a felvezetőtől való túlzott függőség
- a felvezető hangos beavatkozása
- „first dog down”
- nyugtalan viselkedés a helyszínen, mely miatt a felvezetőnek túl sok figyelmet kell szentelnie a kutyára
- rossz kontrollálhatóság és /vagy a vadászterület fölösleges zavarása
- rossz jelölőképesség és/vagy az elrejtés helyének téves emlékezetbe idézése
- nem megfelelő láb mellett követés
- hanyag apportírozás
- lassú és /vagy tetterő nélküli munka
- egyszeri „eye-wipe” 
 
SÚLYOS HIBÁT ELKÖVETETT KUTYA NEM KAPHAT „KITŰNŐ” MINŐSÍTÉST.Az „eye-wipe” kifejezés definíciója: ki nem használt lehetőség a vad megtalálására és visszahozására, ha azt a másik odaküldött kutya azonos feltételek mellett megtalálta, vagy a bírói grémium, illetve annak tagja(i) szedi(k) fel.A „first dog down” kifejezés definíciója: ki nem használt lehetőség a sebesült vad megtalálására és visszahozására, melyet a kutya jelzett, melyért azonnal odaküldték, és melyet a következő kutya sem talált meg, vagy a bírók szedték fel.
 
c) KIZÁRÓ HIBÁK: (a korábbi szöveg szerinti sorrend)
- a vad felcserélése
- testi kontaktus a kutyával
- agresszív viselkedés
- „kemény száj”
- ugyanazon SÚLYOS HIBA (17b pont) kétszeri elkövetése
- vonítás vagy ugatás
- a lövéstől való félelem
- beugrás
- kikerülés az ellenőrzés alól, le nem lőtt vad üldözése, vagy lőtt vad apportírozása közben további vad hajszolása
- két „eye-wipe”
- a vízbe lépés megtagadása
- a megtalált vad apportírozásának megtagadása 
 
„Beugrás” definíciója: Amikor a kutya parancs nélkül, apportírozási szándékkal elhagyja helyét, és közben meg kell állítani. 

DÍJAK ÉS ÉRTÉKELÉS
 

A kitüntetéseket csak akkor ismeri el hivatalosan az F.C.I., ha vizsgát legalább hat kutya részvételével bonyolítják le. A bíróknak jogukban áll a díjak kiadásától eltekinteni, ha véleményük szerint a végzett munka nem volt megfelelő. A díjakhoz és helyezésekhez minősítés jár: kitűnő, nagyon jó vagy jó, illetve a megfelelő országos értékelés. Minősített helyezést csak olyan kutyák kaphatnak, melyek nem követtek el kizáró hibát. A C.A.C.I.T. elnyeréséhez a kutyának tökéletes, kiemelkedő minőségű teljesítményt kell nyújtania. 
 
A vizsga végén a bíróknak ki kell hirdetniük, és meg kell magyarázniuk a végeredményeket. Távozásuk előtt át kell adniuk a rendezőknek a ranglistát. 
 
FCI-változat: 04/2000 Jóváhagyva az Együttes Elnökség 1997. III.12-13-i párizsi és 2000. IV. 6-7-i athéni ülésén Érvényes: 2000. november 1-től 
 

Táblázat a Field Trial értékeléséhez

 

 

 FELADAT

 SZORZÓ

 OSZTÁLYZAT.

PONTSZÁM

 1.
 Vonalhajtás : viselkedés láb mellett, fegyelmezettség
 4
 
 
 2.
 Vonalhajtás :viselkedés lövésre, nyugodtság
 5
 
 
 3.
 Kontaktustartás, kitartás, irányíthatóság
 6
 
 
 4.
 Hajtásban lőtt szárnyas vad leesési helyének jelzése
 6
 
 
 5.
 Hajtásban lőtt szőrmés vad helyének jelzése
 6
 
 
 6.
 Hajtásban lőtt szárnyas vad lendületes keresése, találni akarás, önállóság 
 5
 
 
 7.
 Hajtásban lőtt szőrmés vad lendületes keresése, találni akarás, önállóság.
 5
 
 
 8.
 Hajtásban lőtt szárnyas vad elhozása, átadása
 6
 
 
 9.
 Hajtásban lőtt szőrmés vad elhozása, átadása
 6
 
 
 10.
 Nádkedvelés, vízszeretet
 5
 
 
 11.
 Irányíthatóság mély vízben
 6
 
 
 12.
 Kacsa elhozása a túlsó partról, önállóság
 6
 
 
 
 ÖSSZESEN:
 
 
 
 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (F.C.I.)
 

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>